Algemene voorwaarden

Zwiers ICT
Postadres: J van de Veldelaan 33,
1701 NA Heerhugowaard

E-mailadres:
info@zwiersict.nl

Betalingsvoorwaarden:

 1. Betalingstermijn:
  • De betalingstermijn voor alle facturen is twee weken (14 dagen) na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Betalingsstructuur voor Webdesign/Diensten:
  • De betaling voor de ontwikkeling van de website of andere diensten zal in twee termijnen worden voldaan:
   • Eerste termijn: 50% van het totale bedrag dient te worden betaald halverwege het project.
   • Tweede termijn: De resterende 50% dient te worden betaald bij oplevering van het project, welke de tweede week na levering zal zijn.

Klachten:

 • Klachten met betrekking tot de geleverde diensten kunnen per e-mail worden ingediend via info@zwiersict.nl.

Garantie:

 • Garantie op aangekochte plug-ins of thema's loopt via Zwiers ICT om de klant te ontzorgen. Eventuele problemen of vragen over deze producten kunnen eveneens via bovenstaand e-mailadres worden gemeld.

Opzegging:

 • De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Algemene Bepalingen:

 1. Definities:
  • "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon die aan Zwiers ICT opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  • "Overeenkomst": de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zwiers ICT inzake de levering van diensten en/of producten.
 2. Toepasselijkheid:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Zwiers ICT diensten of producten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst:
  • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met een offerte of voorstel van Zwiers ICT, schriftelijk of mondeling.
 4. Levering en oplevering:
  • Zwiers ICT zal zich inspannen om de diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. Termijnen zijn echter indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Aansprakelijkheid:
  • Zwiers ICT is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Zwiers ICT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Overmacht:
  • Zwiers ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Overige bepalingen:

 • Zwiers ICT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na de bekendmaking ervan aan de opdrachtgever.
 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zwiers ICT is gevestigd.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen via info@zwiersict.nl of ons postadres bezoeken: J van de Veldelaan 33, 1701 NA Heerhugowaard.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22-5-2024.